PRÁCE NA DOHODU

Výborná možnost pro přivýdělky. Práce z domu na dohodu je snadná.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti nebo také dohoda o spolupráci představuje alternativu k dohodě o provedení práce. Náleží tedy k dohodám, které se uzavírají mimo běžný pracovní poměr. Její rozsah je časově omezený. Zpravidla by neměl překročit polovinu týdenní pracovní doby, toto omezení je však limitováno na 52 týdnů. Je vhodná pro pracovní činnost, která vzniká za účelem krátkodobé spolupráce, jejíž přesnou délku však na počátku nelze přesně určit. Tato spolupráce je však ze zákona omezena na 300 hodin za jeden kalendářní rok.  Jedná se o určitou výpomoc, která je ztvrzena dohodou o pracovní činnosti. Při psaní PR článků je dohoda asi ideální možností pracovního vztahu.

Pojištění

Ze zákona jste vždy povinni platit zdravotní pojištění, pokud Vám je neplatí stát nebo zaměstnavatel. V případě dohody o provedení práce, pak platíte při přesáhnutí výdělku 10000 měsíčně také pojištění sociální. Můžete mít více takových smluv, ale každá musí být na jiný obor činnosti, nebo druh práce. U každého takového zaměstnavatele si můžete vydělat kolik chcete, samozřejmě dle dané dohody, ovšem opět pokud váš celkový příjem přesáhne částku 10000, musíte si platit také sociální pojištění.

Náležitosti smlouvy

Jako každá jiná smlouva, tak i dohoda o pracovní činnosti musí mít své náležitosti, aby nabyla platnosti.
  • Dohoda musí být vždy písemná a musí jasně vymezovat druh sjednané práce
  • Rozsah pracovní činnosti a doba, na kterou se uzavírá (zda na dobu určitou nebo neurčitou).
  • Dále by zde měla být zmíněna výše odměny a označení účastníků dohody (zaměstnanec versus zaměstnavatel).
  • Nakonec pak místo a datum, podpisy obou stran, které stvrzují platnost dohody.
Zaměstnanec v tomto případě však nemůže čerpat výhody, které jsou při běžném pracovním poměru. Zaměstnanci nenáleží nárok na dovolenou ani náhrada mzdy, pokud dojde k překážkám, které mu zabrání danou činnost vykonávat.

Zrušení dohody o pracovní činnosti

Pokud dojde ke zrušení dohody o pracovní činnosti ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance, neplatí zde tak přísná pravidla, jak tomu bývá u běžného pracovního poměru. Dohoda může být vypovězena bez udání důvodu z kterékoliv strany a to s výpovědní lhůtou 15 dní. Oproti tomu Dohoda o provedení práce musí mít přesně stanovený pracovní úkol, který vede k vymezenému cíli, po jehož splnění dohoda zaniká. Velmi často se tyto dohody využívají u tak zvaných příležitostných pracích nebo přivýdělku, například na mateřské nebo u seniorů, kteří pobírají důchod.

Dohoda o provedení práce

Pokud chceme pracovat pro zaměstnavatele jen dočasně s naprosto jasným pracovním úkolem, po jehož splnění pracovní činnost zaniká, máme 2 možnosti. Dohoda o pracovní činnosti a Dohoda o provedení práce. Obě tyto formy jsou vhodné zejména u tak zvaných přivýdělků a prací, které nejsou vykonávány na hlavní pracovní poměr. Může se jednat o různé překlady, manuální činnosti nebo třeba účetnictví, pečení dortů, nebo právě PR články. Mnoho lidí ale přesně neví, jaký je mezi těmito dvěma smlouvami vlastně rozdíl. Dohoda o pracovní činnosti se zpravidla uzavírá mezi dvěma stranami pouze písemně. Rozsah práce nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby (zhruba 20 týdně).  Pokud zaměstnanec nepřekročí měsíční výdělek 2499 korun, nemusí odvádět zdravotní a sociální, dle novely zákona od roku 2013.
Naproti tomu dohoda o provedení práce musí být také uzavřena pouze písemně (na rozdíl od dřívějška, kdy platila i ústní dohoda). Předmětem dohody je vždy přesně vymezená činnost, která vede ke konkrétnímu výsledku (cíli). Rozdíl od dohody o pracovní činnosti je, že se nejedná o opakující se činnost, zaměstnanec zde má velkou samostatnost, hodnotí se pouze kvalita jeho práce a splnění termínů. I zde je časové omezení na maximální odpracovanou dobu, která činí 300 hodin v kalendářním roce. I dohoda o provedení práce musí splňovat své náležitosti, to znamená přesně daný pracovní úkol, termín jeho splnění, doba (určitá či neurčitá) a také výše odměny. Dohoda musí být ztvrzena podpisy oběma stranami.